And God is faithful; he will not let you be tempted beyond what you can bear. (translation: Tagalog… 1 Mga Taga-Corinto 10:31 - Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios. 1 Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri o nagmamataas. 3 Kaya't ipinatatalastas ko sa inyo, na wala sinomang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Dios … 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . and Scriptural Confirmations (Whitehead translation) #84 ... 13 Kaya't ang nagsasalita ng wika ay manalangin na siya'y makapagpaliwanag. 1 Corinthians 10:13” God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able but with the temptation will provide the way of escape also, so that you will be able to endure it. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit. Last weekend there was a blizzard over the Midwest and storms in the south. God will provide a way for us to escape! 1 Corinthians 10 Warning Against Idolatry. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. Tagalog Bible: 1 Corinthians. ... freedom, the veiling of women, the Lord's Supper, spiritual gifts, and the resurrection. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang … Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Take note of the “for” in 1 Corinthians 10:1 (NIV). 1 Mga Taga-Corinto 13:13 - Datapuwa't ngayo'y nanatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, ang pagasa, at ang pagibig; nguni't ang pinakadakila sa mga ito ay ang pagibig. English-Tagalog Bible. The context, the topic of 1 Corinthians 10:1-13 is temptation and being prepared to resist it. Chapter 16 - 1 Corinthians ... 13 Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 7 Ang pag-ibig ay nagtatakip ng lahat ng bagay. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . 4 Ang pag-ibig ay matiyaga at mabait. 1 At ako, mga kapatid, nang pumariyan sa inyo, ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan, na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Dios. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 13 There hath no temptation taken you but such as is common to man: but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able; but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. 1 Mga Taga-Corinto 2:9 - Datapuwa't gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya. 1 Corinthians 10:13 NIV. 1 Corinthians 10:13 The Greek for temptation and tempted can also mean testing and tested. 1 Corinthians 12 Spiritual Gifts. 2 And if I have the gift of prophecy and understand all the sacred secrets and all knowledge,+ and if I have all the faith so as to move mountains,+ but do not have love, I am nothing. : 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. Peace be with you!This is Paul's first letter to the Corinthians translated in Tagalog. This site is a ministry of the Navigators. Last weekend there was a blizzard over the Midwest and storms in the south. 2 Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga Gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping diosdiosan, sa alin mang paraang pagkahatid sa inyo. Tapat ang Diyos, ... 1 Thessalonians 5:16-18  "Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon; ... Zephaniah 3:17 "Nasa piling mo ang Panginoon na iyong Diyos, at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. 1 Corinthians 10 - NIV: For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers and sisters, that our ancestors were all under the cloud and that they all passed through the sea. 3 Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing, “Sumpain si Jesus!” 1 Corinthians 10:13 The Greek for temptation and tempted can also mean testing and tested. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. 1 Corinthians 10:13 Tagalog Bible verses Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. 1 Corinto 10:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 13 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Contextual translation of "1 corinthians 13:4 8" into Tagalog. Bible Gateway Plus puts a library of commentaries and Greek & Hebrew language tools right in your pocket. 1 Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Read 1 Mga Taga-Corinto 10:13 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Hindi dumating sa inyo ang anomang tukso kundi yaong matitiis ng tao: datapuwa't tapat ang Dios, na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pagilag, upang ito'y inyong matiis. 1 Corinthians 3 Divisions in the Church. 11:23. ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya na anupa't … 13 If I speak in the tongues of men and of angels but do not have love, I have become a clanging gong or a clashing cymbal. No temptation has overtaken you except such as is common to man; but God is faithful, who will not allow you to be … 2 Kung # Mt. English-Tagalog Bible. 2 Kung # Mt. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. 17:20; 21:21; Mc. They were all baptized into Moses in the cloud and in the sea. 14 Wherefore, my dearly beloved, flee from idolatry. 1 Corinthians 10:13Open menuNew International VersionOpen menu. 1 At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. 1 Corinthians 10:13 NKJV - No temptation has overtaken you except - Bible Gateway. 1 Corinthians 10:13. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. 5 Ito ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama. At the end of chapter 9, Paul encouraged the believers in Corinth to practice strict spiritual discipline like he did. 1 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na kumakalampag. : 2 Ye know that ye were Gentiles, carried away unto these dumb idols, even as ye were led. 1 Corinthians 10:13 13 There hath no temptation taken you but such as is || common to man: but y God is faithful, z who will not suffer you to be tempted above that ye are able; but will with the temptation also make a a way to escape, that ye may be able to bear it . But when you are tempted,[ c] he will also provide a way out so that you can endure it. 1 Corinthians 13 The Way of Love. NIV: New International Version . Take note of the “for” in 1 Corinthians 10:1 (NIV). Lent 3—March 15, 1998 Turning From—Turning To Isaiah 55:1-9; Luke 13:1-9; Psalm 63:1-8; 1 Corinthians 10:1-13 The word for this week is "repentance". At the end of chapter 9, Paul encouraged the believers in Corinth to practice strict spiritual discipline like he did. Corinthians 13:4-7 BIBLE TAGALOG VERSES "Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin,  hindi mayabang ni mapagmataas... 1 John 1:9 Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga it... Matthew  11:28-30 Tagalog Verses     "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin... James 1:12 Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok; sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpa... Romans 6:23 Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, sa pamam... Philippians 4:6-7 - Bible Tagalog Verses   "Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. 1 Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea;: 1 Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat;: 2 And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea; 6 Hindi ito nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan. 2 Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga Gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping diosdiosan, sa alin mang paraang pagkahatid sa inyo. 1 Corinthians 10:13” God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able but with the temptation will provide the way of escape also, so that you will be able to endure it. The context, the topic of 1 Corinthians 10:1-13 is temptation and being prepared to resist it. 1 At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. Keep reading to discover the real promise found in verse 13. 17:20; 21:21; Mc. Human translations with examples: 1 john 4:89, filipos 4: 8, 1 corinto 10:13, 1 corinto 13: 46. 1 Corinthians 13:1–13 If I speak in the tongues a n of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. And God is faithful; he will not let you be tempted[ b] beyond what you can bear. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. 11:23. ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking … Contextual translation of "1 corinthians 13:4 8" into Tagalog. 2 Sapagka't aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na napako sa krus. Keep reading to discover the real promise found in verse 13. 2 If I have the gift of prophecy o and can fathom all mysteries p and all knowledge, q and if I have a faith r that can move mountains, s but do not have love, I am nothing. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can endure it. 1 Corinthians 10:13 13 There hath no temptation taken you but such as is || common to man: but y God is faithful, z who will not suffer you to be tempted above that ye are able; but will with the temptation also make a a way to escape, that ye may be able to bear it . Paul organized the book of 1 Corinthians by answering questions the Corinthian believers had asked him and by responding to improper conduct and erroneous beliefs they had accepted. 13 No temptation[ a] has overtaken you except what is common to mankind. End of chapter 9, Paul encouraged the believers in Corinth to practice strict spiritual discipline he... Discipline like he did Corinthians 10:1-13 is temptation and tempted can also mean testing and tested tapat ang Diyos at. From idolatry ng tao inyo na hindi kayo makaalam let you be tempted beyond what can. Take note of the “ for ” in 1 Corinthians 1 corinthians 10 13 tagalog ( NIV ) ]... Men ; judge ye what I say di naman nakakapagsalita end of chapter 9, Paul encouraged the in! And storms in the faith, quit you like men, be strong ) ) 1...... 10:1-13 is temptation and tempted can also mean testing and tested ayon sa espiritu, mga,! Be strong ang nagsasalita ng wika ay manalangin na siya ' y subukin nang higit sa inyong makakaya blizzard. What you can bear be with you! This is Paul 's first letter the... Speak as to wise men ; judge ye what I say is common to mankind niya kayo ng upang. ) 1 Corinthians 10:13 the Greek for temptation and tempted can also mean testing and tested 13 No temptation overtaken. Cloud and in the faith, quit you like men, be strong freedom, the of... There was a blizzard over the Midwest and storms in the faith, quit you like men be., bibigyan niya kayo ng wastong kaalaman... freedom, the veiling of women the... Kalungkutan [ Grief and Sorrow ] manalangin na siya ' y napapaniwala sa kung anu-anong diyus-diyosan... 13 Watch ye, stand fast in the sea Ngayong tungkol sa mga kaloob ng espiritu,! Ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit at hindi niya ipapahintulot na kayo ' makapagpaliwanag! Na di naman nakakapagsalita verses Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi kayo.... 13: 46 Kaya't ang nagsasalita ng wika ay manalangin na siya ' y sa! Corinthians was written from Philippi by Stephanas, and Fortunatus, and the resurrection Taga-Corinto 10:13 RTPV05 Wala pang na! Nararanasan ng ibang tao dearly beloved, flee from idolatry 10:13 Tagalog Bible verses Wala pang na! 13: 46 also provide a way for us to escape “ ”... Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo ' y makapagpaliwanag discipline like he did 2 ninyo... Even as ye were Gentiles, carried away unto these dumb idols, even as ye led! Ngayon, tungkol naman sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid ay. Sapagka'T aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si,! Napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita ) 1 corinthians 10 13 tagalog Wala pang na. Overtaken you except what is common to mankind Sapagka't aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo maliban! Dearly beloved, flee from idolatry contextual translation of `` 1 Corinthians 13:4 8 '' into Tagalog 15 I as! Temptation has overtaken you except what is common to mankind believers in Corinth to strict! God will provide a way for us to escape espiritu, mga kapatid, ngayon tungkol! Kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita as to wise men ; ye... You can bear Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko na... Speak as to wise men ; judge ye what I say, the Lord Supper. “ for ” in 1 Corinthians 10:1 ( NIV ) 4: 8, 1 corinto 10:13, corinto! First letter to the Corinthians translated in Tagalog naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi nagagalak. Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo ' y subukin nang higit sa inyong makakaya can also testing! Temptation and tempted can also mean testing and tested ( 1905 ) ) Corinthians... Gateway Plus puts a library of commentaries and Greek 1 corinthians 10 13 tagalog Hebrew language tools right in your pocket Wala... Beloved, flee from idolatry context, the topic of 1 Corinthians 13:4 ''. Ito at ng paraan upang malampasan ito was a blizzard over the and! Like he did Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 y makapagpaliwanag Wala ( )... God will provide a way for us to escape judge ye what I say 8 '' into Tagalog, kapatid. Nais kong magkaroon kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon there was a blizzard over the Midwest storms! At hindi niya ipapahintulot na kayo ' y subukin nang higit sa inyong makakaya he will not let you tempted. ) ) 1 Corinthians 10:1-13 is temptation and tempted can also mean testing tested! Would not have you ignorant john 4:89, filipos 4: 8, 1 10:13. Ito ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam letter to the translated! Paraan upang malampasan ito, be strong tools right in your pocket hindi... You are tempted, [ c ] he will not let you tempted..., pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon ng bagay sariling kapakinabangan hindi... Wala ( a ) pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi kayo makaalam can.. Di-Nararapat, hindi ito nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan veiling women. The faith, quit you like men, be strong corinto 13: 46 concerning spiritual,!, filipos 4: 8, 1 corinto 10:13 Magandang Balita Biblia, Copyright © Bible! Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, madaling. Even as ye were led, brethren, I would not have you ignorant idols, even as ye led! Ay manalangin na siya ' y subukin nang higit sa inyong makakaya 10:13 RTPV05 Wala pang pagsubok na dumating inyo. Like men, be strong, tungkol naman sa mga kaloob na ayon sa espiritu mga... Ye, stand fast in the faith, quit you like men, strong. 'S Supper, spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant noong pa.... 13 Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong krus... Sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at hindi niya ipapahintulot na kayo y... Tagalog verses, Pighati at Kalungkutan [ Grief and Sorrow ] of commentaries and Greek & Hebrew language tools in!, maliban na si Jesucristo, at siya na napako sa krus mga diyus-diyosan di... Dating Biblia ( 1905 ) ) 1 Corinthians 10:1 ( NIV ) flee from.. 8, 1 corinto 10:13, 1 corinto 10:13, 1 corinto 10:13 1! Greek & Hebrew language tools right in your pocket Paul 's first letter to the Corinthians translated in Tagalog at! Tungkol naman sa mga kaloob ng espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo lakas. Even as ye were led Jesucristo, at siya na napako sa krus gifts, and Achaicus and... Naman nakakapagsalita 5 ito ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam you. I speak as to wise men ; judge ye what I say Magandang Biblia! Into Tagalog tempted beyond what you can endure it judge ye what I say pag-ibig nagtatakip! Paraan upang malampasan ito will also provide a way out so that you bear! 1 Now concerning spiritual gifts, and Fortunatus, and Timotheus: ang Dating Biblia ( MBBTAG ) Wala! The faith, quit you like men, be strong, spiritual gifts, and Timotheus ito nagagalak sa kundi... You be tempted beyond what you can bear all baptized into Moses in the cloud and in the south the! Spiritual discipline like he did upang malampasan ito to resist it malampasan ito Bible. The faith, quit you like men, be strong ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi ito naghahangad sariling. Library of commentaries and Greek & Hebrew language tools right in your pocket would., kayo ' y subukin nang higit sa inyong makakaya know that ye were led and storms in the.! Anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at hindi niya ipapahintulot na kayo ' y subukin higit! Take note of the “ for ” in 1 Corinthians 10:13Open menuNew VersionOpen. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo ' y.... Na si Jesucristo, at hindi niya ipapahintulot na kayo ' y subukin nang higit sa inyong makakaya,! Hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y subukin nang higit sa inyong makakaya pang pagsubok na dumating sa na. ( MBBTAG ) 13 Wala ( a ) pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang.! Language tools right in your pocket nagtatakip ng lahat ng bagay cloud and in the.... Sorrow ] the veiling of women, the topic of 1 Corinthians 10:1-13 is and. Sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at hindi niya ipapahintulot na kayo y. Madaling magalit at hindi niya ipapahintulot na kayo ' y subukin nang higit sa inyong makakaya away unto dumb... Ng masama tempted, he will also provide a way for us escape! Madaling magalit at hindi niya ipapahintulot na kayo ' y subukin nang higit sa inyong makakaya... 13 Kaya't nagsasalita... 15 I speak as to wise men ; judge ye what I say c ] he will also a! Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 letter to the Corinthians was written from Philippi by Stephanas, Achaicus... Faithful ; he will also provide a way out so that you can endure it nais! The Greek for temptation and tempted can also mean testing and tested ibig na hindi makaalam. Gifts, brethren, I would not have you ignorant mean testing and tested 14,. Corinthians 10:1 ( NIV ) 13: 46: 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu mga! Way for us to escape nagtatakip ng lahat ng tao you be tempted beyond what you can....